Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

Warunki gwarancji

 1. Gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi.
 2. Jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej stanowi Faktura / Dowód zakupu, dlatego prosimy o jej zachowanie przez co najmniej okres gwarancji.
 3. Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części zamiennych i robociznę w okresie 24 miesięcy od daty zakupu produktu.
 4. Gwarancja każdorazowo ulega przedłużeniu o czas, jaki upłynie od daty przyjęcia produktu do dnia zakończenia naprawy.
 5. Wadliwy produkt musi być dostarczony wraz z kopią Faktury i szczegółowym opisem rodzaju uszkodzenia i warunków pracy urządzenia, bezpośrednio do siedziby firmy SIMEX lub przesłany na adres firmy SIMEX za pośrednictwem poczty, firmy spedycyjnej lub w inny uzgodniony z gwarantem sposób. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem, transportem i innym ryzykiem ponosi Klient.
 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie 14 - 30 dni (w zależności od producenta) roboczych od daty przyjęcia produktu do reklamacji.
 7. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy jeżeli:
  1. w okresie gwarancji sprzedający dokona czterech napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwią użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  2. sprzedający stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
  3. sprzęt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
 8. Jeśli wymiana produktu na nowy, zgodnie z punktem 7 jest niewykonalna, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  1. wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez Klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub DTR-ką,
  2. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
  3. wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek działania Siły Wyższej, czyli: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych lub innych nieprzewidzianych wypadków,
  4. produkty, które osoby inne niż Zakład Serwisowy (w tym Klient) naruszyły (naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób) lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy,
  5. produkty, których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,
  6. uszkodzenia portów RS-485, jeżeli nie zastosowano zabezpieczenia opisanego w instrukcji obsługi.
 10. Firma SIMEX nie będzie ponosiła odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane terminowo z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne lub/i innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
 11. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością firmy SIMEX.
 12. Firma SIMEX ogranicza odpowiedzialność od jakichkolwiek następstw spowodowanych niesprawnością produktu. Firma SIMEX odpowiada jedynie do wysokości wartości netto zakupionego produktu.
 13. W zakresie spraw nie unormowanych w warunkach niniejszej gwarancji, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Dotyczy urządzeń elektronicznych

Ogólne zasady przyłączania urządzeń mikroprocesorowych do sieci zasilającej.
Urządzenia mikroprocesorowe w celu właściwej pracy muszą być izolowane od zakłóceń elektrycznych mogących przenikać do elektroniki. Zakłócenia elektryczne powstają wskutek wpływu dużych obciążeń przeważnie o charakterze indukcyjnym na sieć elektroenergetyczną oraz na inne sieci znajdujące się w pobliżu (np. przewody sygnałowe układów automatyki). W przypadku załączania dużych odbiorów powstają znaczne obniżki napięć, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę urządzeń. Z kolei przy wyłączaniu dużych obciążeń indukcyjnych powstają w sieci niebezpieczne przepięcia, które w postaci krótkich impulsów mogą przedostawać się do urządzeń zakłócając ich pracę.

W celu ochrony wejść przed zakłóceniami należy:

 • używać kabla ekranowanego,
 • uziemić ekran w miejscu zainstalowania czujnika,
 • nie układać przewodów sygnałowych razem z przewodami elektroenergetycznymi przenoszącymi duże prądy; szczególnie dotyczy to przewodów z przetwornic napięć zasilających silniki dużej mocy,
 • nie podłączać ekranu do uziemienia w wielu punktach.

Aby zmniejszyć zakłócenia przenikające od strony zasilania należy:

 • w miarę możliwości zasilać urządzenia z gałęzi, do której nie są podłączone urządzenia dużej mocy i dużej dynamice zmian mocy,
 • stosować filtry przeciwzakłóceniowe (filtrem przeciwzakłóceniowym jest również transformator separujący),
 • stosować warystory zabezpieczające sieć w przypadku występowania przepięć.

W przypadku szczególnie uciążliwych przepięć i wahań, a nawet zaników napięcia poleca się stosowanie zasilaczy UPS do zasilania systemów automatyki i sterowania.